Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


közhasznúság

2010.06.07
Együtt Közösen Egymásért Egyesület Alapszabálya I. Az egyesület neve: Együtt Közösen Egymásért Egyesület Székhelye: Bátonyterenye Címe: 3078 Bátonyterenye Dobó út 108. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és nem kap, országgyűlési jelöltet nem állít, és nem támogat valamint a jövőben sem áll szándékában. II. Az Egyesület célja Nógrád Megye városainak és falvainak, különösen Bátonyterenye területén a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok, felnőttek, nagycsaládosok, különböző fogyatékkal élők segítése. Életvitelük javítása érdekében, különböző karitatív, szabadidős, kulturális, hagyományőrző programok szervezése. A fent nevezett célcsoportnak kulturális, oktatási, sport, környezetismereti, honismereti, természetjárási, táborozási, gyermek és ifjúságvédelmi programok szervezése E célok jegyében az egyesület a következő tevékenységeket folytatja: Közös programok szervezése (játszóház, ünnepek, jeles napok, kirándulások, fórumok) Táborok szervezése, lebonyolítása A gyermekek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, az ehhez szükséges feltételek biztosítása A hagyományok ápolása érdekében szükséges eszközök beszerzése, a népi kismesterségek megismertetése a gyermekekkel és a szülőkkel Szakmai napok szervezése Szakmai anyagok és tanulási eszközök beszerzése, pótlása Továbbképzéseken való részvétel Kapcsolatfelvétel más Unióban hasonló tevékenységet folytató egyesületekkel, alapítványokkal Adomány gyűjtés az egyesület céljainak megfelelően Felzárkóztatás, korrepetálás, nyelvi képzés Nonprofit szervezetek / egyesületek, alapítványok / Részére együtt működés elősegítése, részükre információ adása, tanácsadás és egyén szolgáltatások végzése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az egyesület cél szerinti tevékenységként az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. 2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. 3. Nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés. 4. kulturális tevékenység. 5. Környezetvédelem. 6. Gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet. 7. Munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is-és a kapcsolódó szolgáltatások. 8. Közhasznú szervezetek számára biztosított-csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások. 9. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 10. kulturális tevékenység Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet is végezhet. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. III. Az egyesület tagjai, jogaik és kötelességeik Az egyesület tagja az a magyar és nem magyar jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és természetes személy lehet, aki egyetért az alapszabályban megfogalmazott célkitűzésekkel, vállalja az egyesület tevékenységében való aktív részvételt, a tagdíjat minden év március 31-ig befizeti. A tagfelvétel belépési kérelemmel, az elnökség jóváhagyásával történik. Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy aki / amely valamilyen módon támogatni kész az egyesület tevékenységét (anyagi, természetbeni, erkölcsi). A tagsági viszony megszűnik: a természetes személy halálával a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével Az Elnökséghez benyújtott írásbeli kilépési nyilatkozat alapján. (A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.) kizárással: A törlésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tag az írásbeli felszólításban meghatározott idő (a felszólítás dátumát követő 30 nap) leteltéig sem fizette meg a tagdíját. Az elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az alapszabályban meghatározott célok megvalósítását szándékosan akadályozza, vét az elvárható etikai elvárások ellen. A kizárást tárgyaló elnökségi ülésre meg kell hívni és meg kell hallgatni az ügyben érintett személyt, személyeket. A kizárás ellen a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a közgyűléshez fellebbezhet. Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. A több mint egy év tagdíjhátralékkal rendelkező tagot az elnökség törölheti a tagok névsorából. A tag köteles tiszteletben tartani az alapszabály rendelkezéseit, és a tagdíjat rendszeresen befizetni. A tagdíj mértékéről a közgyűlés dönt. Az egyesület tagjai anyagi felelősséggel a tagdíj mértékéig felelnek az egyesület gazdálkodásáért. IV. A közgyűlés Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a küldöttek és a természetes tagok összességéből áll és az egyesületet érintő minden olyan kérdésben jogosult dönteni, amely nem tartozik az elnökség kizárólagos hatáskörébe. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a. az egyesület célkitűzéseinek, programjainak meghatározása, b. az alapszabály elfogadása és módosítása, c. az egyesület évi költségvetésének és a tagdíj összegének meghatározása, d. az egyesület feloszlásának kimondása, más szervezettel történő egyesülése és a vagyonról való döntés, e. döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, f. választja az elnököt, a titkárt, a gazdasági vezetőt és az elnökség tagjait, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjait. Közhasznúsági jelentés elfogadása. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet g. Az évente kötelező közhasznúsági jelentés elfogadása, (éves beszámoló) amely tartalmazza - egyebek között- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót is. (Ksz. 19 §/3/ bek. szerint.) A közgyűlést évente legalább egyszer az elnök hívja össze. Az elnök köteles a közgyűlést összehívni, ha a tagság egyharmada kéri az ok és a cél megjelölésével. A közgyűlést az elnök hívja össze, melyet Bátonyterenye Önkormányzata hirdetési tábláján /Bátonyterenye Városház út 2./ nyilvánosságra hoz a közgyűlés előtt 5 nappal, a közvéleményt tájékoztatja a közgyűlés helyszínéről, időpontjáról, napirendi pontjairól. A Kszt. 7. § (1) bekezdésének előírása szerint a közhasznú szervezet vezető szerveinek ülései nyilvánosak, melyekről 5 nappal az ülés előtt Bátonyterenye Önkormányzata hirdetési tábláján /Bátonyterenye Városház út 2./ tájékoztatja a közvéleményt regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével, a közgyűlés helye, időpontja és a napirendi pontok közlésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább öt naptári nappal meg kell küldeni. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A közgyűlés határozatképes, ha a tagság 50% + 1 fő jelen van. Amennyiben a kitűzött időpontban a közgyűlés határozatképtelen, a határozatképtelenség miatt újra összehívott közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 5 napon belül össze kell hívni. Határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. A közgyűlést az elnök vezeti, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amiért a titkár a felelős. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A Kszt. 7. § (1) bekezdésének előírása szerint a közhasznú szervezet vezető szerveinek ülései nyilvánosak, melyekről Bátonyterenye Önkormányzata hirdetési tábláján /Bátonyterenye Városház út 2./ tájékoztatja a közvéleményt. Az elnökségi ülésről, 3 nappal előtte kell értesíteni az elnökségi tagokat, valamint a fent nevezett módon a nyilvánosságot. V. Elnökség Az egyesületirányító szerve, amely gondoskodik az alapszabályban foglaltak, valamint a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Az elnökség a közgyűlések közötti időszakban dönt az egyesület mindazon ügyeiben, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés hatáskörébe. Az elnökség létszáma 3 fő: elnök, titkár és gazdasági ügyintéző. - Tagjait a közgyűlés titkos szavazással 3 évre választja. - Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. - Munkájába további tagokat, vagy külső szakértőket is bevonhat. - Határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. Az elnökség hatáskörébe tartozik: - belső működési rendjének meghatározása - szakértők felkérése, megbízása - az éves program előkészítése, költségvetés elkészítése, végrehajtás szervezése - döntés tagfelvételi kérelmekről, törlésekről és kizárásról - a közhasznúsági jelentés elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése Az Elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosságot kizárni csak a személyiségi jogok védelmére vagy adatvédelemre tekintettel lehetséges. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnökség határozatképes, ha azon a tagok közül 50% +1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 50%+1 fő elnökségi tag jelen van, ha erről az Elnökség tagjait előzetesen a meghívóban tájékoztatták. Az Elnökség üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók meg. Az elnökség a közgyűlés két ülése között teljes felelősséggel önállóan intézi és irányítja az egyesület tevékenységét. Jogosult és köteles intézkedni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az elnökség az ügyrendjét maga állapítja meg. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. VI. Az ellenőrző biztos A 3 évre választott ellenőrző biztos kizárólag a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Rendszeresen köteles tevékenységéről a közgyűlésnek beszámolni. Az ellenőrző biztos ügyrendjét maga állapítja meg. Az ellenőrző biztos ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az ellenőrző biztos az elnökség ülésén tanácskozási joggal vesz részt. Az ellenőrző biztos köteles az intézkedésre jogosult elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult elnökség teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult elnökséget az ellenőrző biztos indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség összehívására az ellenőrző biztos is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző biztos köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet, ellátó szervet. Nem lehet ellenőrző biztos, illetve könyvvizsgáló az a személy, aki a) az elnökség elnöke vagy tagja, b) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. . VII. A tisztségviselők A tisztségviselőket a közgyűlés a tagjai közül választja meg 3 évre. Az egyesület elnöke: - ellátja az egyesület irányítását és képviseletét - összehívja és vezeti a közgyűlést és az elnökség üléseit - aláírási és utalványozási jogköre van - a vezetőség egy másik tagjával együttesen rendelkezik az egyesület bankszámlája felett - ellenőrzi az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását és a hozott határozatok végrehajtását - vezeti és szervezi az elnökség munkáját - az egyesület nevében gyakorolja a munkáltató jogokat A közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából nem részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatást, illetve d. az a b c pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.(Ksz. 8 §/2/bek.) Nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél tölt be — annak megszűntét megelőző két évben legalább egy év — vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről) szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (Ksz. 9§/1/ bek.) Az egyesület titkára: - Ellátja az egyesület működése során felmerülő ügyintézői, szervezési, adminisztratív feladatokat - Az elnök akadályoztatása esetén képviseli a szervezetet - Az elnök akadályoztatása esetén az elnök jogkörével rendelkezik - Tevékenységét az elnökség által meghatározott módon végzi, az elnök irányításával - Az egyesület gazdasági vezetője: az egyesület pénzügyi, gazdasági ügyeit intézi Az ellenőrző biztos a) ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását b) Folyamatosan ellenőrzi a Szövetség gazdálkodását, az esetleges szabálytalanságokra felhívja az elnökség vagy a közgyűlés figyelmét, a gazdálkodási fegyelem megsértése esetén vizsgálatot kezdeményezhet. c) Véleményezi az elnökség éves beszámolóját. d) Tevékenységével kapcsolatban a Szövetség tagjaitól felvilágosítást kérhet, iratokba betekinthet, az elnökség ülésein részt vehet. VIII. Összeférhetetlenségi szabályok A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A közgyűlésen a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszik a Khsz. 8-9. §-ában írott összeférhetetlenségi szabályokat. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. IX. Az Egyesület gazdálkodása Az Egyesület vagyonát a tagdíjak, pártoló és tiszteletbeli tagok hozzájárulási, adományok, hagyatékok, alapítványok, pályázati források s a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek képezik. A tervszerű gazdálkodásért a gazdasági vezető a felelős. Az utalványozáshoz az elnök és a gazdasági vezető aláírása szükséges. X. Nyilvánosság Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök és a két hitelesítő tag. Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 8 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. Az egyesület működésével, határozatai közzétételével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói és közhasznúsági jelentésének közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot www.eke. eoldal. hu honlapon való közzététellel biztosítja. Az elnök köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba (különösen a határozataiba, szolgáltatásai igénybevétele módjával kapcsolatos szabályzatokba, jelentésekbe, beszámolóiba) való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. A fenti dokumentumokat személyes megtekintés céljából, az elnökkel egyeztetett időpontban rendelkezésre bocsátja az Egyesület székhelyén. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére megküldeni. Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyben a kérelmező írásbeli hozzájárulása esetén megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést, a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. Az Elnök köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartásáról gondoskodni, amely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye is. Ezen iratok az egyesület irattárában megtalálhatóak. Az Elnökség az évenkénti közhasznúsági jelentést minden esetben nyilvánosságra hozza, a közgyűlés általi elfogadást követő 15 napon belül, internet útján, a www.eke.eoldal.hu weboldalon. XII. (1) Az egyesület megszűnik, ha a közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja. (2) Megszűnik továbbá az egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. (3) Az egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők, kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a közgyűlés dönt. Az alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv egyesületekre vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Elfogadta a 2010. március 17 -i rendkívüli közgyűlés. Urameczné Kékesi Katalin Elnök
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.